Skip to content

韓國:生育控制規定改變引起爭論

2012/06/16
by

原底ê文章

聽聲音檔

韓國食品醫藥品安全廳佇2012年5月初7宣佈講,緊急避孕藥,也就是一般teh講ê「事後早起藥」,以後會當直接買..著。毋過,嘛仝時決定beh kā tsîng-kah-tann會使直接買..著ê非緊急口服避孕藥改做愛有醫生ê處方tsiah提會著。另外,少年囡仔若beh買緊急避孕藥,仝款著愛有醫生開處方。

無張無持有這項關係藥物管制ê改變佇網路hōo人討論kah真激膠,雖bóng醫藥社群內底對緊急避孕藥ê風險參效果ê爭論猶無一个結果,總..是蓋濟韓國ê網路使用者to也對這項政策ê改變表示in無同意。比論蹛韓係來新聞ê一篇文章..裡,就有引婦女權利團體hām特別是未曾嫁娶ê少年查某人ê看法,in批評講這个決策hōo beh買傳統避孕藥變加khah無利便。

TWITTER ê使用者 @redparco 提醒講韓國社會猶原相對tik khah保守嘛khah爸權,對猶未嫁娶ê查某人去看婦產科是kā當做見笑代。

In〔韓國食品醫藥品安全廳〕若beh參考歐洲ê做法,毋就愛先hōo婦產科檢查kap避孕khah方便..leh,就親像佇歐洲國家sio-siāng。上無in嘛著愛提供這款社會氣氛,hōo未曾嫁娶ê韓國查某人去婦產科討口服避孕藥處方ê時感覺khah快活..淡.薄。

@marisusa嘛有sio-siâng ê意見:

「事後早起藥」聽..起.來袂輸是掠暗時發生ê代誌來咧責備女方,若是後擺愛靠事後早起丸 ·ho·ⁿ,欲按呢責備查某人驚見會変愈簡單。

ThinkThink邀請其他ê使用者做伙討論了後,講出伊ê想法,伊臆講政策會雄雄改變,凡勢是增加企業利純ê因端,毋是考慮公共利益。Shin Jae-eun佇伊ê發言下面有做出評論:

設使 [口服]避孕藥變做需要處方,hia-ê要意別人ê看法ê人是無hiah簡單去婦產科..ê,結果,真有可能造成拍thu̍t身(phah-thu̍t-sin)ê比率tshìng懸,生育控制嘛會tōng-tu̍t […] 我徹底反對這號政策。

雖然大多數ê網路使用者對緊急避孕藥ê危險性提出警告,甚至kā叫做「hoo-lú-bóng炸彈」,毋過TWITTER 用戶 @__mangmang 有講著講:

緊急避孕藥,就ná像伊ê號名仝款,有影是「緊急」ê藥丸仔,所以kā伊改做會當隨時買..著,實在講無啥毋著。毋過,假使口服避孕藥hông改做需要處方ê藥仔,對少年人kap佇iap-thiap ê郊外hām細形ê社區徛起ê查某人來講,beh〔暗靜仔(àm-tsīnn-á)〕買著這款藥仔就真oh..ah,差不多thang講是無可能。

婦女權利團體抾外,天主教會嘛kap這項決策對tu,忠凊道ê天主教會甚至佇食品醫藥品安全廳ê頭前示威,in警告講〔緊急避孕〕藥丸仔會損斷咱人ê德行,閣會傳播關係性命ê錯誤價值觀,特別是對hia-ê少年人-毋過這號主張真濟 TWITTER 使用者並無咧kā信táu。

@symadam5佇 TWITTER 寫講:

Hia-ê主張kā緊急避孕藥改做隨時thang買會促成道德落坐(lo̍h-tshē)kap鼓勵拍thu̍t身ê天主教徒kám會是規个uì現實落勾–去-ah?佇咱國,非法拍thu̍t身ê比率hām國際過繼ê比率早就不止仔懸..ah,in ê想像力kán袂siunn過頭譀?設使有人無才調先食口服避孕藥,按呢伊著愛有法度佇hin了後食避孕藥,就是因為按呢,he藥仔毋才會號做「緊急」避孕藥。Kā性交了後72點鐘內食避孕藥ê做法當做是拍thu̍t身的確是譀古代。

這項關係避孕藥做法改變ê政策pān-phue上緊明年就會實施。

Advertisements
No comments yet

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  更改 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  更改 )

w

Connecting to %s

%d 博主赞过: