Skip to content

Uluguái:政方提議欲與賣麻仔變合法

2012/06/28

原底 ê 文章

錄音檔

U-lu-guái 政府宣佈欲捒一个將賣麻仔「去刑事化」、合法化 ê 草案,目的是為著欲限制 tsit tsūn 国內少年人當中真時行 ê「ko·-ka-in 膏」毒品。目前民眾 ê 反應有百百款。 根據《國家報》(El País [ES]),政府有欲宣佈十六項「抗 ko·-ka-in 膏」ê 步數。政方認為 ko·-ka-in 膏是真侪犯罪案 ê 起致,尤其未成年犯罪案。《國家報》報導講,「tsit ê 草案若通過,國家 tō 會 tàng 透過賣麻仔來「洗盪」毒品市場。藥頭仔 ê 利純會減一節,tiâu ko·-ka-in 膏 ê 人嘛會 tàng 改食麻仔」。《國家報》佫共人提醒講,佇 U-lu-guái,個人 tsah 麻仔、食麻仔本來 tō bē 乞與處刑。 WORLD WAR-D bolok 解說講: 阅读更多…

Advertisements

韓國人仒"慰安婦"相仒展覽佇日本予人破壞

2012/06/28

原底仒文章http://globalvoicesonline.org/2012/06/27/japan-korean-comfort-women-photo-exhibit-sabotaged/

安世宏,一仒韓國仒攝相師,佇日本開展覽之前佮當中仒時,受人攪亂。伊佇日本展覽已經變老阿婆仒"慰安婦"仒相,就是世界等二大戰予日本掠去做性奴仒㜁某人。日本死硬派也舉行反對這仒相仒展覽。安先嘛講出伊咧予遮人威脅。

佇伊仒面冊,攝相師安世宏講當咧展覽仒時,伊予人隨著著咧監視。來看展覽仒人也予Nikon請來仒保安人員規身 阅读更多…

韓國:生育控制規定改變引起爭論

2012/06/16
by

原底ê文章

聽聲音檔

韓國食品醫藥品安全廳佇2012年5月初7宣佈講,緊急避孕藥,也就是一般teh講ê「事後早起藥」,以後會當直接買..著。毋過,嘛仝時決定beh kā tsîng-kah-tann會使直接買..著ê非緊急口服避孕藥改做愛有醫生ê處方tsiah提會著。另外,少年囡仔若beh買緊急避孕藥,仝款著愛有醫生開處方。

無張無持有這項關係藥物管制ê改變佇網路hōo人討論kah真激膠,雖bóng醫藥社群內底對緊急避孕藥ê風險參效果ê爭論猶無一个結果,總..是蓋濟韓國ê網路使用者to也對這項政策ê改變表示in無同意。比論蹛韓係來新聞ê一篇文章..裡,就有引婦女權利團體hām特別是未曾嫁娶ê少年查某人ê 阅读更多…

中國香港:Tshiàng 名牌,thīn 在地

2012/04/09

原文:http://globalvoicesonline.org/2012/01/09/hong-kong-flashmob-protest-against-a-luxury-brand-to-defend-local-identity/

Tsa 昏佇香港上鬧熱个旅遊地頭廣東道,幾 ā 千人𤲍(kheh)倚 DG(DOLCE & GABBANA/Dó·-tsē hâm Ga̍p-ba-nà)个總店頭來抗議。

代誌个起致是最近 tsit 間店个一个守衛有共一个在地人講𣍐駛蹛店頭前翕相,閣講干焦「大陸」个旅客則會 tàng 翕[EN]。

了後 DG kā 在地媒體解說講伊人公司按呢毋予人翕相是為著欲保護伊人店頭前窗仔門內个智慧財產,iah 毋閣伊人無解說是按怎對待在地人佮對待大陸个旅客愛有無仝政策。

有真濟人對 he 𣍐爽,伊人个不滿自按呢佇 FACEBOOK 湠了真緊,有人相招講拜五欲集倚 D&G 總店集體翕相抗議。無幾日就已經有 17722 人佇 FACEBOOK 阅读更多…

馬來西亞:台灣个查某囡仔

2012/03/20

用听 ·个:http://audioboo.fm/boos/748821-

原文:http://globalvoicesonline.org/2007/04/23/malaysia-taiwanese-girls/ [英語]

CHEESERLAND(Tshí-jer-liàn) 當咧含朋友佇台灣𨑨迌,台灣个查某囡仔予伊呵咾𣍐煞[EN]。「講誠實(tsiânn-si̍t) ·个,台灣个查某囡仔實在足 gâu 妝 thāⁿ ·个。伊人攏妝 kah 拄仔好,黏假目睫毛、掛 hit 款予目睭變卡大蕊个無形目鏡,頭毛做 kà 無通 khiau-khi,逐个都按呢!毋知伊人逐工愛了偌济時間咧妝。若是我欲妝 kà 按呢,上無一日愛三點鐘,哪有 hit 號美國時間!」

Si-láng-kā:是按怎 Ta-mit 人無起義?

2012/02/10

Indi.ca [en] 解說,是按怎 tsit 暫仔西南亞佮北非洲 hia 有規 kuāⁿ 个起義,抑 Si-láng-kā 个 Ta-mit 人煞無起來反。

Si-láng-kā:「等欲入境則買」个簽証今買無 ·lo͘

2012/02/10

用聽 ·个:http://audioboo.fm/boos/760818

有七十六个國家个人民,卡早若欲去 Si-láng-kā,等 kà kàu-tè 了後、欲入境个時陣則申請簽証嘛會行 ·得,ah 今相關个規矩有改,he 七十六个國家个人民欲去 hia 進前愛先起去一个電子旅遊允准系統申請簽証。「手演師」THE PUPPETEER [英] 有分拆 tse 對 Si-láng-kā 个觀光產業會產生啥乜款个影響。